Ekologické hospodářství Stateček u Lněníčků

Ekologické hospodářství Stateček u Lněníčků

O statku

Malá rodinná ekofarma o výměře 45 ha zemědělské půdy, z toho necelých 16 ha tvoří ovocné sady a něco málo přes 7 ha luk. V sadech se najdou všechny běžné druhy ovocných stromů, avšak netradiční odrůdy, a dále méně známé druhy ovocných dřevin (oskeruše, kdouloně, aronie). Na orné půdě farma pěstuje zeleninu, bylinky a krmné obiloviny a okopaniny. Mezi loukami jsou zastoupené jak produkční louky, tak květnaté louky, podmáčené louky a suchomilné trávníky. Na farmě je chována řada druhů hospodářských i domácích zvířat - krávy, kozy, ovce, husy, slepice, králíci, psi a kočky.

Hospodářství je zapojeno do projektu Ekozemědělci přírodě a může proto demonstrovat i řadu opatření pro zvýšení druhové diverzity v krajině - výsadba remízů a a alejí, speciální management luk vedoucí k obnovení druhové pestrosti, meandrující vodní tok, mokřady, vytváření kamenic a "hmyzích domečků" apod. Součástí farmy je skalní výchoz se vzácnou xerothermní vegetací a teplomilnými druhy živočichů, především plazů a hmyzu

O programu

Statek nabízí několik typů ekovýchovných programů. Základním typem je tříhodinový program zaměřený na komplexní poznání farmy - žáci se během programu seznámí se základními principy ekozemědělství, s etologií a základy chovu zvířat chovaných na farmě, s agrotechnologickými postupy jednotlivých činností na farmě a s užívanou zemědělskou technikou, s postupy výroby různých druhů bioproduktů (máslo, sýr, tvaroh, mouka, vlněné výrobky) a se základy ekologie krajiny a vlivem zemědělství na druhou biodiverzitu. Program je veden interaktivní formou tak, že většinu věcí si žáci přímo vyzkouší na vlastní kůži - styk se zvířetem, péči o zvíře, užívání agrotechniky, výrobu produktů a další. Při programu jsou užívány techniky práce podporující aktivitu, samostatnost a tvořivost žáků, zvláštní důraz je kladen na aktivizující a komplexní metody výuky. Do programu jsou zapracovány rovněž prvky zážitkové pedagogiky.                                    

Farma také nabízí sérii výukových programů sestávající z několika tříhodinových programů, během kterých žáci podrobně poznají jednotlivá hospodářská zvířata, jednotlivé složky farmy a ekologické aspekty zemědělské činnosti. Série je koncipována tak, aby žáci prostřednictvím vlastní zkušenosti získali veškeré poznatky a dovednosti, které ekozemědělec potřebuje ke své činnosti.                         

Kromě krátkodobých programů nabízí farma programy celodenní (s časovou dotací od 9.00 do 16.00 hod.) a vícedenní pobyty na farmě s programem. V celodenních i vícedenních programech jsou základní prvky krátkodobých programů rozpracovány více do hloubky a jsou doplněny o pestřejší škálu praktických činností a aktivit.                                             

Další informace

Obvyklé ceny u tříhodinového programu jsou 40 Kč na žáka bez stravování, 60 - 70 Kč na žáka včetně stravování a nápojů zdarma. Celodenní programy jsou kalkulovány 70 Kč na žáka bez stravování, 100 Kč na žáka se stravováním. Při dlouhodobých pobytech (školní výlety s programem na farmě) je cena za žáka 70 Kč/den (bez stravy) nebo od 150 Kč/den (s celodenní). Konečné ceny jsou vždy upřesněny dohodou s pedagogem před realizací programu. Cena faremních surovin používaných při programech zaměřených na ukázku výroby bioproduktů je zahrnuta v ceně programu, konzumace vyrobených potravin je pro žáky bonusem zdarma. Podrobné informace o nabídce všech programů najdete na webových stránkách farmy.                                                           

Kontakty

Ekologické hospodářství Stateček u Lněníčků
Adresa: Nepomyšl 234, 439 71 Nepomyšl
Kraj: Ústecký    
Kontaktní osoba: Zdeňka Lněníčková
tel.: 605 242 949
mail: statecek@email.cz
www.statecek.webnode.cz